دوره و شماره: دوره 29، شماره 44، بهار و تابستان 1389 

مقاله علمی - مروری

1. استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون

شیوا زمانی؛ بیژن ظهوری زنگنه؛ بهناز زرگری


مقاله علمی - ترویجی

3. چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟

صفحه 41-54

احسان منبتی؛ حسین تقی زاده کاخکی


مقاله علمی - مروری

4. بوخبرگر و پایه های گروبنر

صفحه 55-80

رشید زارع نهندی


ترجمه

5. شما و تحقیق

صفحه 81-90

سید محمد غلامزاده محمودی


دیدگاه نویسنده

6. نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران

صفحه 91-106

وحید مومنایی کرمانی؛ حسین مومنایی کرمانی


مقاله علمی - مروری

8. آلن شونفیلد

صفحه 113-114

سهیلا غلام آزاد