مروری بر نگاشت پوانکاره

نوع مقاله: مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشکده مهندسی