جستجوی شبه تناوب در تزئینات اسلامی ۵- تا (قسمت اول)

نوع مقاله: مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 خانه ریاضیات اصفهان

2 آموزش و پرورش