گنجایش همتافته و ارتباط آن با مدارهای بسته

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان