دوره و شماره: دوره 33، شماره 55، آذر 1393، صفحه 1-128 

مقاله علمی - ترویجی

سخن سردبیر

صفحه 1-1

احمد صفاپور


ترجمه

جستجوی شبه تناوب در تزئینات اسلامی ۵- تا (قسمت دوم)

صفحه 27-45

مریم السادات فلسفی؛ مریم جمالی گندمانی


ترجمه

گشتی در گلستان جانی فون نویمان

صفحه 69-83

علیرضا الفتی؛ رستم محمدیان


مقاله علمی - ترویجی

پایاها و نامساوی‌های جدید در هندسه ریمانی

صفحه 85-97

اعظم اعتماد دهکردی


سایر موارد

رابرت فیلن لنگلندز

صفحه 125-127

احمد صفاپور