نظریه بازی‌ها و مسابقه طناب‌کشی

نوع مقاله: مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده فیزیک