مجموعه‌های اندازه پذیر به مثابه نقاط حدی

نوع مقاله: مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانشگاه کاشان