چرا اثبات؟

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

پروفسور رونده، استاد دانشگاه آلبرتای کانادا در رشتۀ ریاضی است. مقالات تخصصی وی بر اثرات متقابل آنالیز هارمونیک و آنالیز تابعی متمرکز است. مقالات عمومی رونده دربارۀ جنبه های فلسفی ریاضی نیز جالب توجه اند. از جمله مقالۀ حاضر که ضمن ارائۀ چند مثال، چرایی و چگونگی اثبات در ریاضی را شرح می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات