دوره و شماره: دوره 35، شماره 58، شهریور 1395 

ترجمه

از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی

صفحه 9-51

زهرا گویا؛ امیرحسین آشنا


ترجمه

چرا اثبات؟

صفحه 127-134

رسول نصر اصفهانی؛ فاطمه اختری