نگاهی تاریخی به پیدایش جبر نوین و برخی از بنیادی ترین دستاوردهای آن

نوع مقاله: مقاله علمی - مروری

نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

جبر نوین که از دهۀ ١٩٣٠ میلادی با نفوذ و تأثیر امی نوتر و مبتنی بر دستاوردهای پیشین او، آرتین، ودربورن، براوئر و دیگران شروع شد، با گرایش های متنوعی که بعداً در آن به وجود آمد، بخشی مهم از ریاضیات را به خود اختصاص داد که پژوهش در این بخش تا به امروز ادامه دارد. در این نوشته زمینه های فکری و نتایج پیشین را که به پیدایش جبر نوین منجر شد، به اختصار بیان می کنیم و رهیافت های نویی را مرور می کنیم که تعدادی از مهم ترین دستاوردهای پیشگامان جبر را در یکدورۀ زمانی پنجاه ساله از 1921 تا 1971 میسر ساختن. البته تنها به تعدادی از مکاتب جبری، عمدتاً در زمینۀ جبرهای تعوی ناپذیر پرداخته ایم و به انتخاب خود، به تعدادی از گرایش ها (نظیر نظریۀ اتحادهای چندجمله ای) که بعد از سال ١٩٧٠ میلادی کمتر ادامه یافتند، اشاره نکرده ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات