پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها

نوع مقاله: مقاله علمی - مروری

نویسنده

دانشگاه زنجان، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله به شرح  برخی مفاهیمی می پردازیم که برای سنجش بزرگی یا کوچکی مجموعه ها  در آنالیز ریاضی به کار رفته است. به ویژه با استفاده از مفهوم توپولوژیکی مجموعه های رسته اول، نشان می دهیم که بسیاری از رفتار های غیرمتعارف توابع در برخی فضاهای تابعی که  گاهی خلافِ عقل سلیم به نظر می رسند، رفتارهای به اصطلاح توپولوژیکی - عام هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات