کاشی کاری

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی

2 دانشگاه فسا

چکیده

در این مقاله، مسئلۀ کاشی کاریِ یک ناحیه از صفحه را مطرح و پیشرفت هایی را که در زمینۀ حل این مسئلۀ صورت گرفته است، مرور می کنیم. از جمله، به این پرسش ها پاسخ می دهیم که آیا کاشی کاریِ یک ناحیه امکان پذیر است یا نه و اگر هست، به چند طریق. همچنین برخی نتایج دربارۀ کاشی کاری یک ناحیۀ کراندار با تعداد بی شمار کاشی را نیز بیان می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات