آنالیز عددی

نوع مقاله: ترجمه

نویسنده

دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

چکیده

آنالیزعددی مطالعۀ الگوریتم های حل مسائل ریاضیات پیوسته است که منظور از آنها مسائلی مربوط به متغیرهای حقیقی یا مختلط است. در این مقاله، به بررسی برخی از شاخه های اصلی آنالیز عددی، دستاوردهای گذشته و روند احتمالی آن در آینده می پردازیم.

کلیدواژه‌ها