دوره و شماره: دوره 38، شماره 64، خرداد 1398 

دیدگاه نویسنده

با کاروان حله

صفحه 1-16

مهدی رجبعلی پور


ترجمه

آنالیز عددی

صفحه 17-39

شاهرخ اسماعیلی


مقاله علمی - مروری

الگوریتم نقطه پروکسیمال چیست؟

صفحه 41-58

هادی خطیب زاده


مروری بر عمل های با نقص همگنی یک

صفحه 79-98

پرویز احمدی؛ مسعود حسنی؛ رضا میرزایی


مقاله علمی - ترویجی

آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی

صفحه 117-142

مجتبی بهرامیان


مقاله علمی - مروری

کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها

صفحه 143-157

مونا باباخانی؛ رضا ندیمی


مقاله علمی - ترویجی

چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر

صفحه 159-166

مرتضی بیشه‌ نیاسر