کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها

نوع مقاله: مقاله علمی - مروری

نویسندگان

1 مدرس مدعو در دانشگاه های پیام نور و جامع علمی کاربردی

2 دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه علوم کامپیوتر

چکیده

نظریۀ بازی ها نقشی مهم در مدل سازی و حل مسائل دستگاه های چند عاملی مانند ارتباطات در شبکه های رایانه ای دارد و بررسی الگوریتم ها و پیچیدگی محاسباتی مسائل موجود در نظریۀ بازی ها، به زمینۀ پژوهشی پویایی در علوم رایانه تبدیل شده است. در نظریۀ بازی ها از تعادل ها به مثابۀ راه حلی برای دست یابی به پاسخ مسائل استفاده می شود. یکی از این تعادل ها که به تعادل همبسته معروف است، با استفاده از یک میانجی مورد اعتماد تعریف می شود. پژوهشگران حوزۀ نظریۀ بازی ها و رمزنگاری سعی در حذف میانجی با استفاده از پروتکل های رمزنگاری دارند. در این مقاله، به بررسی کاربرد جالب توجه رمزنگاری در حذف نقش میانجی از تعادل همبسته و مروری بر فعالیت های انجام شده در این باره می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات