واژگان مشترک منطق قدیم و منطق جدید و برخی از تعریف های تاریخی مفاهیم منطقی

نوع مقاله: مقاله علمی - مروری

نویسنده

دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم ریاضی و کامپیوتر

چکیده

هر حوزه از دانش بشری، واژگانی دارد که در طول تاریخ پیدایش و تحول آن، به وجود آمده اند و بدون آشنایی با آن واژگان، فهم موضوع آن حوزه از دانش، ناممکن است. در این مقاله، نخست به اختصار به معرفی علم منطق از دورۀ باستان تاکنون می پردازیم و سپس به واژگان مشترک منطق قدیم و جدید و تعریف های تاریخی بعضی از اصطلاحات منطقی اشاره می کنیم. برای این منظور، اصطلاحاتی را از آثار مهم منطقی چند دانشمند برجستۀ اعصار متفاوت برگزیده ایم و تعریف آنها را از آثارشان نقل کرده ایم. همچنین به لحاظ اصطلاح شناختی، به کوشش هایی در معادل سازیِ برخی واژه ها ی تخصصی منطق اشاره ای می کنیم

کلیدواژه‌ها

موضوعات