دوره و شماره: دوره 38، شماره 65، پاییز و زمستان 1398 

ترجمه

1. پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا

صفحه 1-11

محمد جلوداری ممقانی


مقاله علمی - مروری

6. صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه

صفحه 93-113

سید مجید جعفریان امیری؛ حجت رستمی


مقاله علمی - ترویجی

7. آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری

صفحه 115-132

محمدرضا رزوان؛ نیلوفر فرج زاده تهرانی


مقاله علمی - ترویجی

9. کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها

صفحه 150-162

سید مسعود حسینی؛ شهروز جانباز