دوره و شماره: دوره 38، شماره 65، بهمن 1398 

مقاله علمی - مروری

صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه

صفحه 123-142

سید مجید جعفریان امیری؛ حجت رستمی


مقاله علمی - ترویجی

آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری

صفحه 143-160

محمدرضا رزوان؛ نیلوفر فرج زاده تهرانی


مقاله علمی - ترویجی

کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها

صفحه 179-191

سید مسعود حسینی؛ شهروز جانباز