توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین

نوع مقاله: مقاله علمی - مروری

نویسنده

دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار

چکیده

در این مقاله، توزیع های پایدار، ویژگی های آنها و برخی از کاربردهای آنها مورد بحث و کنکاش قرار می گیرد. وجود و یکتایی شاخص پایداری در این توزیع ها و همچنین ناوردایی توزیع های پایدار چندمتغیره تحت تبدیلات آفین بررسی می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات