زندگی نامه گودل

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

چکیده

شرح مختصر زندگانی و فعالیت های علمی کورت گودل، منطق دان بزرگ قرن بیستم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات