دوره و شماره: دوره 24، شماره 35، پاییز و زمستان 1384 

مقاله علمی - مروری

1. نظریه ذهن آفریننده براوئر

صفحه 3-12

محمد اردشیر


4. مروری بر نظریه اثبات

صفحه 55-71

مجتبی آقایی


5. سیمای منطق فازی

صفحه 73-92

سید محمود طاهری


6. آنالیز غیراستاندارد

صفحه 93-99

محمود بینای مطلق


7. اثبات قضیه در منطق های زمانی به کمک رایانه و کاربر

صفحه 99-117

مجتبی آقایی؛ سید ابوالقاسم کلانتری


مقاله علمی - ترویجی

8. زندگی نامه گودل

صفحه 119-124

کاوه قاسملو