دوره و شماره: دوره 23، شماره 33، پاییز و زمستان 1383 

مقاله علمی - ترویجی

1. حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی

صفحه 1-20

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


ترجمه

2. انتخاب اجتماعی و توپولوژی

صفحه 21-29

محمد جلوداری ممقانی


مقاله علمی - ترویجی

3. آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن

صفحه 31-42

حمید اسماعیلی؛ ابراهیم نصیرالاسلامی


ترجمه

4. چگونه ریاضی بنویسیم

صفحه 43-75

حسن نجومی


مقاله علمی - ترویجی

5. نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول

صفحه 77-86

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور