نویسنده = محمد صال مصلحیان
تعداد مقالات: 3
1. بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-115

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی


2. نامساوی میانگین های حسابی - هندسی

دوره 30، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-14

محمد صال مصلحیان


3. استفان باناخ

دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386، صفحه 67-74

محمد صال مصلحیان؛ حامد اسماعیل زاده