انتگرال از ارشمیدس تا لبگ

نوع مقاله: مقاله علمی - مروری

نویسنده

دانشگاه زنجان، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله شرحی تاریخی- توصیفی از شکل گیری و تکامل مفهوم انتگرال از ابتدا تا زمان لبگ ارائه می کنیم. همچنین با تمرکز بر روی برخی جنبه های خاص نظریه های ریمان و لبگ و با ارائه مثالهایی به برخی از کاستی های این دو نظریه انتگرال اشاره خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات