دوره و شماره: دوره 32، شماره 52، مقالات، بهار و تابستان 1392 

ترجمه

1. کل و جزء در یاضیات

صفحه 1-11

امید غیور؛ رستم محمدیان؛ مهرداد نامداری


مقاله علمی - مروری

2. انتگرال از ارشمیدس تا لبگ

صفحه 13-35

سعید مقصودی


مقاله علمی - ترویجی

3. مساحت و کاستی در مدل بلترامی- کلاین

صفحه 37-52

سید قهرمان طاهریان


4. نظریه شمارشی پولیا

صفحه 53-71

علیرضا اشرفی؛ فاطمه مفتخر