یادداشتی بر مجموعه های حدی در سیستم های دینامیکی

نوع مقاله: مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق