دوره و شماره: دوره 34، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-5 

دیدگاه نویسنده

1. سرمقاله

صفحه 1-5


مقاله علمی - ترویجی

2. جبرهای عملگری

صفحه 7-36

بامداد یاحقی؛ سمیه رحیمی


3. تعمیم در ریاضیات

صفحه 37-47

مارال روئین؛ رستم محمدیان؛ نوراله نزاد صادقی


5. نرمال سازی نوتر و پایه گربنر

صفحه 69-84

امیر هاشمی؛ نازنین رحمانی