جستجوی شبه تناوب در تزئینات اسلامی ۵- تا (قسمت دوم)

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

1 خانه ریاضیات اصفهان

2 آموزش و پرورش