پایاها و نامساوی‌های جدید در هندسه ریمانی

نوع مقاله: مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان