درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، بخش آموزش ریاضی

کلیدواژه‌ها

موضوعات