برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی

نوع مقاله: دیدگاه نویسنده

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی محض

2 دانشگاه کاشان، دانشکدۀ علوم ریاضی، گروه ریاضی محض

چکیده

قضیه ای کلاسیک در نظریۀ گروه ها می گوید اگر G یک 2-گروه متناهی باشد که تنها یک عضو مرتبۀ 2 دارد، آن گاه  G دوری است یا با یک ٢-گروه کواترنیون تعمیم یافته یکریخت است. هدف این نوشته، ارائۀ برهانی جدید برای این قضیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات