مجموعه های متخلخل و پدیده های ابرعام در آنالیز ریاضی

نوع مقاله: مقاله علمی - مروری

نویسنده

دانشگاه زنجان، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله، مفهوم تخلخل که اساساً مفهومی هندسی برای سنجش بزرگی مجموعه ها است و برخی از تعمیم های آن را مورد بررسی قرار می دهیم. پس از بیان پیوند این مفهوم با دیگر مفاهیمی که بدین منظور به کار گرفته می شوند، آن را برای مطالعۀ گستره ای پهناور از رفتار های نامتعارف توابع در فضاهای تابعی گوناگون به کار خواهیم گرفت و خواهیم دید که بسیاری از  این رفتارها به تعبیری که خواهد آمد ابرعام هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات