تابعی که روی هر بازه پوشا است

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه پیام نور

2 هیات علمی/پیام نور

چکیده

در این مقاله، یکتابع حقیقی ارائه می کنیم که وقتی به هر بازه باز ناتهی محدود می شود، پوشا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات