امیدعلی شهنی کرمزاده و همگانی سازی از نوع دوم

نوع مقاله: دیدگاه نویسنده

نویسنده

دانشگاه یاسوج، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

چکیده

شما را نمی دانم اما عنوان مقاله، مرا به یاد عنوان فیلم برخورد نزدیک از نوع سوم اسپیلبرگ می اندازد ولی البته به آن هیچ ربطی ندارد. مقاله را بخوانید وجه تسمیه را خواهید یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات