الگوریتم نقطه پروکسیمال چیست؟

نوع مقاله: مقاله علمی - مروری

نویسنده

دانشگاه زنجان، دانشکدۀ علوم، گروه ریاضی

چکیده

در حوزۀ بهینه سازیِ محدب، الگوریتم های متعددی برای تقریب نقاط بهینۀ یک تابع محدب وجود دارد که یکی از آنها الگوریتم نقطۀ پروکسیمال است. چون این الگوریتم دارای بنیان نظری ژرف و زیبا و قابلیت تعمیم به فضاهای مجرد با کاربردهای متعدد به ویژه در بهینه سازی غیرهموار، مقید و بزرگ-مقیاس است، به طور گسترده ای مطالعه شده است. در این مقاله، هدف ما این است که خواننده را با مفاهیم اساسی که زیربنای این الگوریتم را تشکیل می دهند، آشنا کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات