مروری بر فرم های فیستر

نوع مقاله: مقاله علمی - مروری

نویسنده

دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله، به مرور مفاهیم اولیه در نظریۀ جبریِ فرم های مربعی می پردازیم. پیوند میان این فرم ها و فرم های دوخطی، ناورداهای مقدماتی این فرم ها و تفاوت های موجود بین حالتی که مشخصه برابر با دو است و حالتی که مشخصه برابر با دو نیست، به اختصار بیان شده اند. همچنین فرم های فیستر که نقشی کلیدی در نظریۀ فرم های مربعی دارند، معرفی و برخی کاربردهای آنها بیان می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات