تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان - دانشکده علوم ریاضی

2 دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی

چکیده

دو مفهوم بی نهایت کوچک و بی نهایت بزرگ در حساب دیفرانسیل و انتگرال اهمیت اساسی دارند و در طول تاریخ به صورت های گوناگونی ظاهر شده اند. آنها هم از جنبۀ فنی و هم از جنبۀ مفهومی برای حساب دیفرانسیل و انتگرال اهمیت بنیادی داشته اند؛ یعنی هم به منزلۀ ابزارهای اصلی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هم به منزلۀ شالوده های بنیادی آن بوده اند. در این مقاله، برای این جنبه های ب ینهای ت کوچک ها و بی نهایت بزرگ ها مثال هایی ذکر خواهیم کرد که در تاریخ حسابدیفرانسیل و انتگرال طی قرن های هفدهم تا بیستم ظاهر شده اند.

کلیدواژه‌ها