دوره و شماره: دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387