دوره و شماره: دوره 27، شماره 40، بهار و تابستان 1387