دوره و شماره: دوره 24، شماره 34، بهار و تابستان 1384 

مقاله علمی - ترویجی

2. 23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن

صفحه 33-47

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ رسول عاشقی


5. پل لوی

صفحه 87-89

حسن نجومی