دوره و شماره: دوره 22، شماره 30، بهار و تابستان 1382 

مقاله علمی - ترویجی

1. حدس آنتروپی مینیمال

صفحه 1-12

حمیدرضا فنایی


4. جمع و شمارش: حساب افرازها

صفحه 39-54

پرویز حسن پور فرد


5. تفکر مستقل

صفحه 55-60

فریدون رهبرنیا؛ محمد صال مصلحیان