دوره و شماره: دوره 20، شماره 27، مهر 1380 

مقاله علمی - ترویجی

ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش

صفحه 1-13

محمد اردشیر


ویتگنشتاین و مبانی ریاضیات

صفحه 37-48

عبدالحسین امینی شارستانی


مقاله علمی - مروری

مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد

صفحه 49-69

محمدقاسم وحیدی اصل


معرفی و نقد کتاب

معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات»

صفحه 71-83

ارسلان شادمان