دوره و شماره: دوره 20، شماره 26، بهار و تابستان 1380 

ترجمه

2. ترک ریاضیات به قصد فلسفه

صفحه 17-30

سید محمد باقر کاشانی


مقاله علمی - مروری

3. آنالیز یک مدل ریاضی برای ژنتیک جمعیت

صفحه 31-44

فرشاد فتاحی


مقاله علمی - ترویجی

4. قضیه دوجمله ای: مفهومی گسترده در ریاضیات دوره اسلامی

صفحه 45-52

مرتضی بیات؛ حسین تیموری فعال


معرفی و نقد کتاب

5. معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

صفحه 53-66

ارسلان شادمان