دوره و شماره: دوره 28، شماره 43، پاییز و زمستان 1388 

مقاله علمی - مروری

1. طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی

صفحه 1-34

فریدون رضاخانلو؛ یوسف امیرارجمند


مقاله علمی - ترویجی

3. ماتریس نمایی در فیزیک

صفحه 57-66

جواد بهبودیان؛ طاهره زارع


دیدگاه نویسنده

4. در پاییز اتفاق می افتد

صفحه 67-83

احسان ممتحن