دوره و شماره: دوره 19، شماره 24، بهار و تابستان 1379 

مقاله علمی - مروری

1. نگاهی نو به قضیۀ پرون-فروبنیوس

صفحه 1-10

حیدر رجوی


ترجمه

2. تعمیم های تعویض ناپذیر ریاضیات

صفحه 11-20

محمد علی پورعبدالله


معرفی و نقد کتاب

5. با ذزه تا بینهایتِ مهر اثر مجید میرزا وزیری

صفحه 49-56

محمد صال مصلحیان