دوره و شماره: دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379 

مقاله علمی - مروری

1. شمارش مرکزسازها در گروههای متناهی

صفحه 1-10

علیرضا اشرفی


2. درونیابی هموگرافیک

صفحه 11-22

میرکمال میرنیا؛ علیرضا غفاری


3. حلقۀ چهارگانها

صفحه 23-37

منصور معتمدی


معرفی و نقد کتاب

7. ایدآلها، واریته های جبری و الگوریتم ها

صفحه 65-71

حسن حقیقی