دوره و شماره: دوره 18، شماره 22، آذر 1378 

مقاله علمی - مروری

مجموعه تعویضگر عملگرهای توپلیتز

صفحه 1-10

سید منصور واعظ پور


مقاله علمی - ترویجی

نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی

صفحه 21-33

سید حسن علم الهدایی


مقاله علمی - مروری

ابوکامل ریاضیدانی همتراز خوارزمی

صفحه 35-47

کریم صدیقی


رده های تقارن تانسوری

صفحه 49-64

محمدرضا پورنکی


ترجمه

کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی

صفحه 65-79

مجید میرمیران؛ بینش نادری