دوره و شماره: دوره 26، شماره 39، مهر 1386 

مقاله علمی - ترویجی

بیانهایی از استقرا

صفحه 23-32

محمد مشکوری


ترجمه

جدال

صفحه 33-44

احسان ممتحن


مقاله علمی - ترویجی

اعداد اول در حلقه اعداد صحیح گاوسی

صفحه 45-54

منوچهر میثاقیان


دیدگاه نویسنده

دکتر حیدر رجوی

صفحه 55-65

مهدی رجبعلی پور