کلیدواژه‌ها = فضای ضرب داخلی
تعداد مقالات: 3
1. بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-115

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی


2. تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار

دوره 36، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-130

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی


3. دیدار با مساله

دوره 30، شماره 48، پاییز و زمستان 1390، صفحه 87-99

بامداد یاحقی