دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله ترویجی

واژه و واژه‌گزینی ریاضی در گذر زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.30504/mct.2022.1337.1931

محمد جلوداری ممقانی


ابررویه‌های پوچ در هندسه لورنتزی و کاربردهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1320.1920

سید محمد باقر کاشانی


مقاله مروری

مروری بر حدس اوسلندر-ریتن و برخی حدس‌های مرتبط با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1285.1894

حسین اشراقی


مقاله ترویجی

گذری بر دشوارترین معمای منطقی همه دوران‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1245.1867

مریم اسماعیلی


مقاله مروری

اشنایی با نظریه نمایش گروه‌های متناهی و کاربردهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1288.1896

محمدرضا درفشه


ترجمه

نقش هَری کِستِن در نظریۀ احتمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1307.1912

رامین کاظمی


ویژگی‌های چندجمله‌ای‌های درجه دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1304.1911

امیرمحمد مومنی کوهستانی؛ علی رضا خلیلی اسبویی


مقاله ترویجی

چرا ریاضیات این‌همه کاربرد دارد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1309.1913

مرتضی منیری


ترجمه

الگا تاوسکی‌-‌تاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1301.1908

محبوبه علیزاده صنعتی


ریاضیات واقعیت‌مدار: تاریخچه مختصری از فرآیند بلند‌مدت جنبش اصلاحات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1289.1897

ندا توانایی؛ عبدالحمید چک نژاد