دوره و شماره: دوره 30، شماره 48، پاییز و زمستان 1390 

مقاله علمی - ترویجی

1. ساختار جبری جمع در نظریه نسبیت

صفحه 1-22

سید قهرمان طاهریان


مقاله علمی - مروری

3. قضیه اصلی حساب و یکتایی تجزیه

صفحه 47-59

عبدعلی کوچک پور؛ منصور معتمدی


مقاله علمی - مروری

5. دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط

صفحه 63-86

سام نریمان


سایر موارد

6. دیدار با مساله

صفحه 87-99

بامداد یاحقی